SIGdial 2019

20th Annual SIGdial Meeting on Discourse and Dialogue

Flexibly-Structured Model for Task-Oriented Dialogues

Lei Shu, Piero Molino, Mahdi Namazifar, Hu Xu, Bing Liu, Huaixiu Zheng and Gokhan Tur